3850 Verdiendringer investeringseiendommer

3870 Verdiendringer biologiske eiendeler

3881 Salgssum immatr. eiendeler og varige driftsmidler, avgiftspliktig salg

3882 Salgssum immatr. eiendeler og varige driftsmidler, avgiftsfritt salg

3883 Salgssum immatr. eiendeler og varige driftsmidler, avgiftsunntatt salg

3889 Motkonto balanseverdi solgte immatr. eiendeler og varige driftsmidler

3891 Salgssum finansielle anleggsmidler

Gevinst og avgang ved finansielle anleggsmidler gjelder der hovedaktivitet er investeringsvirksomhet.

Kontoen brukes altså kun i de tilfeller der hovedaktiviteten er investeringsvirksomhet.

Her føres salgssum dersom det dreier seg om gevinst ved avgang av finansielle anleggsmidler, og gevinsten anses som driftsinntekt.

Kontoen er opprettet i forbindelse med Skattedirektoratets nye poster i næringsoppgave 2 (RF-1167) som følge av Statistisk Sentralbyrå sine ønsker, for å gi riktige opplysninger til Nasjonalregnskapet.

Skatteetaten har splittet gevinst ved salg av anleggsmidler i to poster:

  • gevinst ved avgang av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler (post 3880)
  • gevinst ved avgang av finansielle anleggsmidler (post 3885)

Er anleggsmiddelet solgt med tap (salgssum - balanseført verdi på anleggsmiddelet < 0), se konto 7891 Salgssum finansielle anleggsmidler.

Dersom et selskaps hovedaktivitet er investeringsvirksomhet skal avkastningen på investeringene inngå i salgsinntektene. Avkastning inkluderer både realiserte og urealiserte resultatførte beløp, og negativ avkastning (resultatførte tap og nedskrivning) kommer til fradrag. Når det gjelder finansinntekter i investeringsselskaper må man se hen til virksomhetens formål. Dersom selskapets virksomhet er kjøp og salg av aksjer (jf. selskapets vedtekter) må slike aksjegevinster klassifiseres som driftsinntekter for selskapet. Siden posten i næringsoppgaven post 3885 vedrører finansielle anleggsmidler og ikke finansielle eiendeler må derfor gevinster på salg av finansielle omløpsmidler fortsatt tas inn som driftsinntekter i næringsoppgavens post 3900 «Annen driftsrelatert inntekt». I praksis er det også mange som bokfører det som finansinntekter/finanskostnader, men klassifiserer som driftsinntekter/driftskostnader i årsregnskapet. Men det blir riktig å bokføre det etter korrekt ”art” som altså er driftsinntekter.

[EN: Selling price of financial assets]

Stikkord: omsetning, anleggsmiddler, anleggsaktiva

3899 Motkonto balanseverdi finansielle anleggsmidler