6500 Motordrevet verktøy

6510 Håndverktøy

6520 Hjelpeverktøy

6530 Spesialverktøy

6540 Inventar

Inventar til bruk i virksomheten kostnadsføres på denne konto dersom eiendelen ikke aktiveres. For praktiske årsaker er det viktig å merke posteringen med en forklarende tekst.

Dersom inventaret skal aktiveres i følge aktiveringskriteriene, er det mest oversiktlig både mht. merverdiavgift og avstemminger at kjøpet bokføres på konto 6540 for deretter å føre netto anskaffelseskostnad (ekskl. mva) til kredit på konto 6540 og debet på inventarkonto i balansen. Det bør vurderes om det er hensiktsmessig å opprette egne balansekonti for forskjellige hovedtyper av inventar, f.eks. egne konti for generell inventar, datautstyr (hardware), programvare anskaffelser og møbler.

[EN: Fixtures and fittings]

Stikkord: innventar

6551 Datautstyr

6552 Programvare anskaffelse

6553 Programvare årlig vedlikehold

6560 Rekvisita

6570 Arbeidsklær, opplysningspliktig

6571 Arbeidsklær, ikke opplysningspliktig

6575 Verneutstyr

6590 Annet driftsmateriale