Arbeidsgiver betaler AFP premie for ansatt

Konto
5942 LO/NHO-ordningen (AFP)
Debet
Lønn
5280 Annen fordel i arbeidsforhold
Debet
5290 Motkonto for gruppe 52
Kredit
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Generelt

Avtalefestet pensjon (AFP) er en avtale mellom hovedorganisasjonene i arbeidslivet og staten som gjør det mulig å gå av med pensjon før oppnådd pensjonsalder ifølge folketrygden (67 år). Nedre grense for førtidspensjon er fom. 1. mars 1998 satt til 62 år.

Se nærmere om reglene knyttet til AFP for privat sektor på afp.no og nav.no/privat sektor, samt nav.no/offentlig sektor.

Se mer om regnskapsmessig vurdering av pensjonsforpliktelser ved AFP.

Lønn

Arbeidsgivers innbetaling til avtalefestet pensjonsordning

I henhold til folketrygdloven § 23-2 (4) skal det betales arbeidsgiveravgift av samtlige former for økonomiske bidrag og tilskudd fra arbeidsgivere og det offentlige til AFP-ordningen. Dette omfatter både de beløpene arbeidsgiveren innbetaler i premietilskudd, statens tilskudd og arbeidsgiverens egenandel av den årlige pensjonen. Avgiftsplikten knytter seg til den faktiske innbetalingen, herunder administrasjonskostnader.

Arbeidsgiverens innbetaling til AFP skal altså tas med i avgiftsgrunnlaget, og innrapporteres for, den kalendermåneden betalingen finner sted. Dette gjelder uavhengig av når fakturaen mottas, og uavhengig av hvilken periode kostnaden gjelder. Avgiftsgrunnlaget fordeles på de ulike avgiftssonene i samme forhold som arbeidsgiverens øvrige avgiftspliktige ytelser i samme kalendermåned fordeler seg.

Arbeidsgiverens innbetaling til AFP skal tas med i rapporteringen av avgiftsgrunnlaget for aktuel...
Stikkord: arbeidstaker, annsatt, arbeidstager, lønnstaker, lønnsmottaker