PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Arbeidsgiver betaler AFP premie for ansatt

  Avtalefestet pensjon (AFP)

  • D5942 LO/NHO-ordningen (AFP)
  • LønnKun avgiftsplikt

  Generelt

  Avtalefestet pensjon (AFP) er en avtale mellom hovedorganisasjonene i arbeidslivet og staten som gjør det mulig å gå av med pensjon før oppnådd pensjonsalder ifølge folketrygden (67 år). Nedre grense for førtidspensjon er fom. 1. mars 1998 satt til 62 år.

  Se mer om regnskapsmessig vurdering i «Pensjonsforpliktelser - regnskapsmessig behandling -> Avtalefestet pensjon (AFP)».

  Lønn

  Arbeidsgivers innbetaling til avtalefestet pensjonsordning

  Avgiftsplikten knytter seg til den faktiske innbetalingen av premie, administrasjonskostnader og eventuell egenandel av løpende pensjon. Arbeidsgiverens innbetaling til AFP skal tas med i avgiftsgrunnlaget, og innrapporteres for, den kalendermåneden betalingen finner sted. Dette gjelder uavhengig av når fakturaen mottas, og uavhengig av hvilken periode kostnaden gjelder. Avgiftsgrunnlaget fordeles på de ulike avgiftssonene i samme forhold som arbeidsgiverens øvrige avgiftspliktige ytelser i samme kalendermåned fordeler seg.

  A-melding - Arbeidsgivers utbetaling av AFP

  Utbetalinger av AFP i privat sektor der avtalen begynte å løpe 1. januar 2011 eller senere skal innrapporteres som Kontantytelse - Ny avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor - Fra dato til dato*.

  Dersom avtalen begynte å løpe før 1. januar 2011 (gammel ordning) skal utbetalingene innrapporteres som Kontantytelse - Avtalefestet pensjon (AFP) - Pensjonsgrad - Fra dato til dato*.

  Stikkord:

  • arbeidstaker,
  • arbeidstager,
  • ansatt,
  Arbeidsgiver betaler AFP premie for ansatt
  331 1235 91 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan