Arbeidsgiver dekker flyttekostnader for ansatte

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
5990 Annen personalkostnad
Debet
Lønn
5390 Annen opplysningspliktig godtgjørelse
Debet
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Lønn

Flytting i forbindelse med ny stilling kan dekkes av arbeidsgiver etter regning uten skatteplikt for ny arbeidstaker så lenge flyttekostnadene er fradragsberettiget for den ansatte, se flyttegodtgjørelse i Skatte-ABC. Det er en forutsetning at den ansatte har akseptert jobbtilbudet før flyttingen starter, men det kreves ikke at arbeidstaker faktisk har tiltrådd stillingen. Gjelder også skattyter som flytter for å starte eller overta virksomhet.

Dib har sendt spørsmål til Skatteetaten om flytting må skje umiddelbart i forbindelse med en stillingsovertakelse og bedt om en vurdering i forhold til tidsperspektivet. Vi har mottatt følgende svar:

"Fradragsretten er begrenset til flyttekostnader for å overta ny stilling. Selv om flyttingen ikke skjer umiddelbart, antar jeg at det likevel må kunne gis fradrag/skje skattefri dekning av kostnadene så lenge stillingsovertakelsen er den direkte årsaken til at flyttingen skjer. Tar det lang tid fra overtakelsen av stillingen til flyttingen gjennomføres, må det kunne legges til grunn at flyttingen ikke har den nødvendige tilknytning til inntektservervet. Dette må vurderes konkret, men hvis skattyter etter kort tid med pendling etter å ha tiltrådt en ny stilling, konkluderer med at flytting likevel er nødvendig, antar jeg at vilkårene må være oppfylt. Det er imidlertid skattekontoret som må ta endelig standpunkt til hvorvidt det i det enkelte tilfellet foreligger fradragsrett/kan gis skattefri dekning."

Godtgjørelse

Flyttegodtgjørelse etter statens regulativ (særavtale) og kompensasjonstillegg til dekning av kost og losji i forbindelse med flytting til nytt arbeidssted, anses ikke å gi skattepliktig overskudd, og kan derfor utbetales skattefritt.

Utbetales flyttegodtgjørelse ut over statens regulativ/tariffavtale eller faktiske utgifter, regnes dette som skattepliktig lønn.

Refusjon/utgiftsdekning

Refunderer/dekker arbeidsgiver reelle flyttekostnader mot bilag, foreligger det ikke skattepliktig overskudd (etter 1. juli 2014 er det ikke lenger kravet om originalbilag for skattefri dekning av slike kostnader), se sktbf. § 5-6-11. For at refusjon av flyttekostnader skal kunne utbetales skattefritt er det et vilkår at kvittering eller annet bilag må tilfredsstille kravene i bokføringsforskriften kapittel 5, og legges ved i arbeidsgiverens regnskaper. I tillegg skal opplysninger om formålet med utgiftsdekningen og navnet på arbeidstakeren fremgå av bilaget eller av vedlegg til dette.

Flyttekostnaden bokføres på konto 5990.

Følgende flyttekostnader som tilfredsstiller de foregående kravene kan dekkes skattefritt:

  • reisekostnader for den ansatte m/familie
  • kostnader til flytting av innbo og løsøre, inkl. kostnader til pakking, emballasje, nødvendig lagerleie, særskilt forsikring av innbo mv. under transport og lagring mv.
  • renholds- og oppryddingskostnader
  • karantenekostnader for kjæledyr
  • kostnader til montering av oppvaskmaskin mv. i den nye boligen
  • telefonkostnader og reisekostnader i forbindelse med konferanser om den nye stillingen,

Kostnader pådratt i forbindelse med intervju/konferanse i en søknadsprosess der kandidaten ikke mottar stillingen, men kostnadene dekkes av bedriften, er skattefri for mottaker.

Dersom kostnadene over ikke dekkes av bedriften, men alle de andre kriterier er oppfylt, kan den ansatte kreve fradrag i skattemeldingen for slike utgifter.

Flyttekostnader som ikke tilfredsstiller kravene over og som dekkes av arbeidsgiver, er i sin helhet skattepliktig for mottaker og anses som en lønnsinntekt.

Eksempler på kostnader som ikke kan dekkes skattefritt:

  • annonsekostnader for å skaffe ny bolig
  • meglerprovisjon, tinglysingsgebyr og dokumentavgift ved kjøp av ny bolig
  • påkostning på den nye boligen
  • kostnader til besiktigelse av andre boliger enn den boligen det flyttes inn i
A-meldingen

Merverdiavgift

Det er ikke fradrag for inngående merverdiavgift for flyttekostnader dersom arbeidsgiver dekker slike kostnader for den ansatte.

Stikkord: dokumentavgift, flyttebil, flyttebyrå, flyttegodtgjøring, flyttekostnader, flyttetransport, flytteutgifter, flytting, flyttingsutgifter, kompensasjonstillegg, tinglysningskostnad, vask og puss, vinduspuss, vindusvask, kostand, omkostning, idrett, tinglysing, arbeidstaker, annsatt, arbeidstager, lønnstaker, lønnsmottaker

Flyttekostnader når bedriften flytter