Gruppelivsforsikring (naturalytelse)

Ulykkesforsikring (naturalytelse)

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
5390 Annen opplysningspliktig godtgjørelse
Debet
Lønn
5252 Ulykkesforsikring
Debet
5290 Motkonto for gruppe 52
Kredit
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Lønn

Ved private syke- og ulykkesforsikring yter forsikringsselskapet:

  • engangserstatning ved dødsfall eller livsvarig invaliditet på grunn av ulykke som rammer den forsikrede
  • dagpenger ved ulykke som rammer den forsikrede og som forårsaker forbigående arbeidsuførhet
  • dagpenger ved sykdom som rammer den forsikrede og som forårsaker arbeidsuførhet.

Forsikringen kan være tegnet som gruppeforsikring eller individuell forsikring.

Dekker arbeidsgiveren premie til syke- og ulykkesforsikring for arbeidstakeren, skal premien behandles som lønn.

Verdsettelse av fordelen

Fra 1. januar 2019 er hovedregelen at alle naturalytelser skal verdsettes til markedspris. Å finne markedsverdien for tilsvarende forsikring i privatmarkedet kan innebære betydelig merarbeid for arbeidsgiver. 10. mai 2019 besluttet Finansdepartementet derfor å innføre et unntak til hovedregelen slik at fordelen kan verdsettes basert på kostpris. Dette er tilsvarende slik reglene for verdsettelse var før 1. januar 2019. Se FSFIN § 5-15-5 (13).

Dette betyr at eksempelet i UTV 2019/441 pkt. 2.6 ikke er korrekt og at fordelen ved arbeidsgivers fremforhandling av en lavere pris på forsikringen enn markedspris, ikke er skattepliktig for den ansatte.

A-meldingen

Merverdiavgift

Forsikring er en unntatt finansielle tjeneste, se mval. § 3-6 (a). Forsikringspremien vil derfor ikke bli fakturert med merverdiavgift.

Stikkord: ansatte, dødsfallskapital, dødsrisikoforsikring, forsikringspremie, fritidsulykkesforsikring, kjøp, kollektiv ulykkesforsikring, personalforsikring, personalforsikringer, syke og ulykkesforsikring, syke- og ulykkesforsikring, sykeforsikring, ulykkeforsikring, arbeidstaker, annsatt, arbeidstager, lønnstaker, lønnsmottaker, erverv, frynsegode

Andre forsikringer for ansatte (naturalytelse)