Generelt om merverdiavgift i jord- og skogbruk

Frist

Omsetningsgrense

Frivillig registrering

Det er mulig for frivillig registrering for følgende virksomheter tilknyttet landbruket:

  • bortforpaktere av landbrukseiendom på minst fem dekar, se mval. § 2-3 (2)
  • utleiere av jordbruksarealer uten bygninger, se mval. § 2-3 (2)
  • skogsveiforeninger, se mval. § 2-3 (4)

Etter registrering innrømmes rett til fradrag i mva på lik linje med andre næringsdrivende såfremt virksomheten beregner utgående mva på omsetningen. Merk at den normale omsetningsgrensen for registrering på kr 50 000 ikke gjelder ved frivillig registrering av skogsveiforening. Frivillig registrerte innenfor primærnæringen leverer årsoppgave for mva i tråd med sktfvl. § 8-3-7 og § 8-3-10 (3). Frivillig registrering kan tidligst skje med virkning fra og med den oppgavetermin søknad er mottatt etter mval. § 14-1 (3). Det er viktig å understreke at det ikke foreligger rett til fradrag i mva før registreringspunktet i tilfellet arealet allerede er utleid på tidspunktet for frivillig registrering. Det vil i den anledning ikke kunne oppnås fradrag gjennom tilbakegående avgiftsoppgjør, se fmva. § 8-6-2 (2).

Endring i virkningstidspunktet for når den frivillige registreringsordningen skal gjelde fra for frivillig registrering etter mval. § 2-3 (2) (fom. 1. juli 2014)

Fom. 1. juli 2014 ble det endringer i reglene om virkningstidspunktet for når den frivillige registreringsordningen skal gjelde fra for frivillig registrering etter mval. § 2-3 (2).

For mer om virkningstidpunktet se temaet «Frivillig registrering for utleie».

Landbrukseiendom

Om en eiendom er en landbrukseiendom må vurderes i forhold til hva eiendommen er avsatt til i kommuneplanen, hvordan landbruksmyndighetene forholder seg til eiendommen og hva slags virksomhet som skal utføres på eiendommen. Den frivillige registreringen omfatter også utleie av jordbruksareal uten bygninger, se mval. § 2-3 (2) og man kan ikke holde deler av arealet utenfor den frivillige registeringen, se fmva. § 2-3-3.

Skogsvei

En skogsvei er en vei som helt eller delvis er driftsmiddel i skogbruksvirksomhet, se MVA-håndboken under relaterte kilder. Veier som bygges i tilknytning til jordbruk, entreprenørvirksomhet etc. omfattes ikke av denne ordningen. Det vil innrømmes forholdsmessig fradrag dersom veien tjener forhold innenfor og utenfor avgiftspliktig virksomhet. Det er viktig å skille mellom omsetning til skogeierne (mva-pliktig) og omsetning til andre brukere (veiavgift/bompenger til og fra hytter etc.) som er unntatt loven, se mval. § 3-11 og fmva. § 2-3-4 (2).

Unntak

Det foreligger noen unntak (listen er ikke uttømmende):

  • Vanlig gårdsdrift (omsetning av grønnsaker, melk, dyr ) er ordinær avgiftspliktig virksomhet. Vilkåret for registrering er omsetning over kr 50 000 i løpet av en periode på 12 måneder (beløpsgrensen skal ikke måles opp mot omsetningen i regnskapsåret), se mval. § 2-1 (1).
  • Bygninger til boligformål vil ikke være omfattet av ordningen, se nærmere i «Jordbruk og skogbruk - oppføring og påkostning fast eiendom»
  • Utleie av driftsløsøre er mva-pliktig vareutleie i tråd med mval. § 3-1 og kan ikke være omfattet av den frivillige registreringen
Stikkord: moms, mva