PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Hvilke kostnader er kompensasjonsberettiget?

  Mva-kompensasjon for borettslag og boligsameier

  Det er kostnader knyttet til oppføring og drift av bolig med fellesanlegg som er kompensasjonsberettiget. Det ytes også kompensasjon for utleie av personalbase når den er til bruk i kommunens heldøgns helse- og omsorgstjenester, se kompensasjonsforskriften § 7a og § 7 andre ledd tredje punktum. Retten til kompensasjon er avskåret for løsøre og næringsmidler, dvs. løsøre i boligene. Dette gjelder blant annet møbler, tekstiler og annet husholdningsutstyr, og mat og drikkevarer som konsumeres av beboerne, se kompensasjonsforskriften § 7 a. Denne begrensningen i kompensasjonsretten antas spesifikt regulert på grunn av at dette anses som private anskaffelser for beboerne uten direkte tilknytning til oppføring og drift av boligene. Det har trolig være ønskelig å unngå at kompensasjonsrett for merverdiavgift oppnås ved å legge private anskaffelser for andelshaverne til borettslaget/boligsameiet. I Skattedirektoratet sin prinsipputtalelse av 1. februar 2018 er det lagt til grunn at felles driftsløsøre for bofellesskapet, som f.eks. verktøy for vedlikehold og reparasjoner, hageredskaper, stige, utstyr for snømåking etc. vil imidlertid være kompensasjonsberettiget.

  Mer generelle driftskostnader for borettslaget/boligsameiet, slik som regnskapsføring, revisjon mv. er det ikke uttalt noe spesifikt om. Dette er kostnader som andre kompensasjonsberettigede virksomheter normalt kan kreve kompensasjon for. Det kan derfor argumenteres for at slike generelle driftskostnader, som gjelder administrative forpliktelser i forbindelse med drift av kompensasjonsberettigede boliger med fellesanlegg og personalbase, er kompensasjonsberettiget også for borettslag og boligsameier. Dersom kun deler av boligene er kompensasjonsberettiget vil det følgelig kun foreligge rett til forholdsmessig kompensasjon for slike kostnader. Et borettslag/boligsameie har også andre generelle driftskostnader som det kan være tvil om omfattes av ordningen. Dette gjelder blant annet:

  • Strøm/fjernvarme for både fellesareal og i andelene/seksjonene som dekkes av borettslaget/boligsameiet. Dette vil kunne anses som kompensasjonsberettigede anskaffelser som gjelder drift av boligene.
  • Lysrør i fellesareal vil kunne anses som en felles driftskostnad som er kompensasjonsberettiget. Lysrør mv. inne i andelene/seksjonene vil, dersom bytte av slike inngår som boenhetens ansvar, anses som en privat anskaffelse uten rett til kompensasjon.
  • Utskifting av vinduer er borettslagets ansvar iht. burettslagslova, og er en type anskaffelse som gir rett til kompensasjon for merverdiavgift.
  • Kommunale avgifter gjelder drift av eiendommen, og er kompensasjonsberettiget dersom anskaffelsen tas av borettslaget/boligsameiet. For boligsameier vil det trolig være sameierne som mottar faktura på kommunale avgifter, og rett til kompensasjon vil da trolig være avskåret.
  • Kabel-TV/internett vurderes som et utgangspunkt som en privat kostnad uten rett til kompensasjon. Det er ingen uttalt begrensning for kompensasjon for merverdiavgift på slike tjenester. Spørsmålet er imidlertid om kabel-tv/det faller utenfor hva som anses som en felles driftskostnad for boligene ved samlet innkjøp for beboerne i borettslaget/boligsameiet. Dersom anskaffelsene tas samlet for borettslaget/boligsameiet anbefales det å gi tilleggsopplysninger ved innsending av kompensasjonsoppgaven dersom det kreves kompensasjon.

  Ved vurderingen av hvilke kostnader som er kompensasjonsberettiget og ikke, vil skillet mellom anskaffelser til privat bruk og felles bruk stå sentralt. For borettslaget vil ansvar for andelshaver etter burettslagslova § 5-12 (privat) og andelslaget etter burettslagslova § 5-17 (borettslagets anskaffelser) trolig gi gode retningslinjer for hvilke anskaffelser som anses som felles for borettslaget. Det vil være naturlig å legge til grunn et tilsvarende skille også for boligsameier.

  Kompensasjonsretten for inngående merverdiavgift vil kun gjelde for bygg som er ervervet eller fullført etter 1. januar 2017.

  Stikkord:

  • kostand,
  • omkostning,
  • merverdiavgiftkompensasjon,
  • burettslag,
  • sameige,
  Hvilke kostnader er kompensasjonsberettiget?
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan