PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg - tjenester

  Veier

  • K3000 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats
  • K3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats
  • MVA3 - utgående mva, 25 %

  Merverdiavgift

  Omsetning av tjenester til vei, herunder offentlig vei, er merverdiavgiftspliktig etter mval. § 3-1.

  Veifritaket ble fjernet fom. 1. januar 2013, se historikk.

  Historikk

  Lovgivning før 1. januar 2013 - Veifritaket

  Veifritaket ble fjernet fom. 1. januar 2013. Opphevingen av merverdiavgiftsfritakene for tjenester i forbindelse med offentlig vei og baneanlegg, tidligere mval. §§ 6-7 og 6-8, kom som en følge av at den opprinnelige begrunnelsen for fritaket ikke lenger gjorde seg gjeldende. Endringen var ment å gjøre det er enklere for de berørte å forholde seg til merverdiavgiftsregelverket på dette området.

  Opphevingen av veifritaket innebar at all omsetning av tjenester som gjaldt offentlig vei ikke lenger var fritatt for merverdiavgift i siste omsetningsledd og må faktureres med høy sats, se mval. § 3-1. Dermed behøvde ikke de som leverte tjenester i tilknytning til bygging, vedlikehold mv. av offentlig vei lenger å skille mellom omsetning av varer og tjenester, og avgrensningsproblematikken knyttet til fritakene forsvant fom. 1. januar 2013. Se Prop. 1 LS (2012-2013) punkt 10.2, Innst. 4 L (2012-2013)kapittel 14 og forskrift 10. desember 2012 om endring av forskrift 15. desember 2009 nr. 1540 om merverdiavgift.

  Som eksempel kan nevnes at brøyting av offentlig vei pr. 1. januar 2013 skal faktureres med høy avgiftssats.

  Hva som etter merverdiavgiftsloven inngikk i veibegrepet var definert i fmva. § 6-7-1. Offentlig vei ble definert som vei som er åpen for allmennferdsel og vedlikeholdes av stat, fylke eller kommune. Fritaket gjaldt også for privat utbygging av vei hvor det forelå dokumentasjon med bekreftelse fra stat, fylke eller kommune på at veien skulle tas opp som offentlig vei, jfr. tidligere fmva. § 6-7-2 og 6-7-5 (1).

  Tjenester som gjaldt bygging, vedlikehold mv. av offentlig vei var fritatt for mva i siste omsetningsledd etter mval. § 6-7 (1). Fritaket gjaldt for tjenester som var opplistet i fmva. § 6-7-3.

  Fritaket gjaldt bare for tjenester og ikke for varer som ble levert. Det var registreringsplikt for både offentlige institusjoner og privat virksomhet, inklusiv de som bare hadde avgiftsfritatt omsetning.

  Eksempler på tjenester som var fritatt i tilknytning til bygging og vedlikehold av offentlig vei:

  • Arkitekttjenester
  • Entreprenørtjenester, byggeledelse, byggetekniske tjenester
  • Transporttjenester
  • Vakttjenester

  For tjenester som ikke var omfattet av fritaket, gjaldt fmva. § 6-7-4.

  Anbudsarbeider på vei og bane

  For å lette gjennomføringen av fordeling mellom avgiftsfrie tjenester og avgiftspliktig materiell ved bokføring av anbudsoppdrag, kunne virksomheten benytte en forenklet beregningsmåte, se tidligere mval. § 4-8 (1). Dette forutsatte at selskapet fulgte kravene gitt i fmva. § 4-8-1 angående registrerings- og dokumentasjonsplikt mv.

  Dersom en virksomhet valgte å benytte seg av den forenklede metoden, måtte denne brukes på alle slike anbudsarbeider. Det krevdes samtykke fra avgiftsmyndighetene for å benytte annen avgiftsbehandling.

  Overgangsbestemmelser

  Det er leveringstidspunktet som bestemmer skjæringstidspunktet for tjenester i forbindelse med offentlig vei og baneanlegg som før 1. januar 2013 var fritatt for merverdiavgift. Se mval. § 22-1 (1) som omhandler tilfeller der avgiftsreglene endres eller avgiftssatsene reguleres. Bestemmelsen angir at det er regelverket som gjelder på leveringstidspunktet som er avgjørende for om det skal svares merverdiavgift og eventuelt hvilken sats som skal benyttes. Tidspunktet for avtaleinngåelsen eller betalingen vil derfor ikke ha noen betydning i denne sammenheng. Ved løpende levering vil det kun være ytelser som er levert etter ikrafttredelsen av de nye reglene som skal avgiftsberegnes etter de nye bestemmelsene, se også mval. § 22-1 (2) og fmva. § 22-1.

  Stikkord:

  • ferdsel over kai,
  • veg,
  • veier,
  • omsetning,
  Salg - tjenester
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan