1200 Maskiner og anlegg

1210 Maskiner og anlegg under utførelse

1220 Skip

1224 Rigger

1225 Fly

1230 Personbiler/stasjonsvogner

1235 Varebiler, klasse 1

1236 Varebiler, klasse 2

1237 Lastebiler

1238 Busser

1239 Varebiler med nullutslipp

1240 Traktorer

1242 Trucker

1249 Andre transportmidler

1250 Inventar

Kjøp og påkostning av inventar bokføres til anskaffelseskost.

Det er fradrag for mva på inventar til bruk i avgiftspliktig virksomhet, se mval. § 8-1.

Regnskapsmessig aktivering skjer i praksis ofte etter skattemessige vurderingskriterier:

  • Nytt og brukt verktøy, kostpris >kr 15 000 og levetid >3 år
  • Ved vurdering av anskaffelsens beløp i forhold til grensen på kr 15 000, skal alle kjøp som kan relateres til investeringen tas med. Dvs. at ved kjøp av flere produkter samtidig og/eller tilhørende tjenester (f.eks. frakt og montering av tilleggsutstyr), skal kostnadene ses under ett, selv om de kanskje ikke kommer på samme faktura.

Avskrives i saldogruppe d) Personbiler, traktorer, andre rullende maskiner og materiell, andre maskiner, redskap, instrumenter, inventar m.v.

Inventar som ikke verdi forringes, slik som kunst og antikviteter, avskrives ikke og må derfor registreres på egen konto i balansen.

[EN: Fixtures and fittings]

Stikkord: innventar, idrett

1260 Fast bygningsinventar, eget bygg

1265 Fast bygningsinventar, leide lokaler

1290 Grunnlag MVA innførsel av varer, høy sats

1291 Grunnlag MVA innførsel av varer, høy sats, motkonto

1292 Grunnlag MVA innførsel av varer, middels sats

1293 Grunnlag MVA innførsel av varer, middels sats, motkonto

1294 Grunnlag innførsel av varer med null sats

1295 Grunnlag innførsel av varer med null sats, motkonto

1296 Grunnlag utgående MVA kjøp tjenester fra utlandet

1297 Grunnlag utgående MVA kjøp tjenester fra utlandet, motkonto