2000 Aksjekapital / Egenkapital, bundet

2010 Egne aksjer/Felleseid andelskapital

2020 Overkurs

2030 Annen innskutt egenkapital / Ikke registrert kapitalforhøyelse

2032 Ikke registrert fondsemisjon

2033 Ikke registrert kapitalnedsettelse

2035 Annen innskutt egenkapital

2036 Stiftelsesutgifter

2040 Fond / Fond for vurderingsforskjeller i DLS

2042 Fond for vurderingsforskjeller i andre selskaper

2045 Fond for urealiserte gevinster

2050 Annen egenkapital

Annen egenkapital er kapital som bedriften har opptjent i form av overskudd i driften. Overskudd som ikke utbetales som utbytte blir overført til annen egenkapital.

[EN: Other equity]

Stikkord: enkeltpersonforetak, selvstendig næringsdrivende, selskap, bedrift, kmva, samvirkelag

2055 Avsatt utbytte

2056 Omregningsdifferanse

2057 Fradragsført bruk av privat bil etter sats

2060 Uttak kontanter

2062 Innskudd kontanter

2063 Uttak av anleggsmidler/driftsmidler

2064 Uttak varer og tjenester

2065 Egen bolig i næringsbygg

2066 Motkonto egen bolig i næringsbygg

2067 Lys og varme privat

2068 Private kostnader til elektronisk kommunikasjon

2069 Diverse andre privatutgifter

2070 Forskuddsskatt

2072 Tilleggsforskudd/restskatt

2075 Privat bruk av næringsbil

2077 Premie til egen syke- og ulykkesforsikring

2078 Premie til tilleggstrygd for sykepenger

2080 Udekket tap

2099 Udisponert resultat