7000 Drivstoff transportmiddel 1

Drivstoff (bensin, diesel) som fylles på kjøretøy som blir brukt i merverdiavgiftspliktig næringsvirksomhet, er fradragsberettiget for inngående merverdiavgift dersom det ikke er et personkjøretøy, se fmva. § 1-3-1. Dersom personkjøretøyet blir brukt til personbefordring mot vederlag (f.eks. taxi) eller utleievirksomhet (f.eks. bilutleie, leasing), vil bedriften allikevel ha fradrag for inngående merverdiavgift på drivstoff.

For å få bedre oversikt over bilkostnadene kan det opprettes en konto per kjøretøy, evt. hvis det er mange biler, vil det være mer praktisk å bruke kostnadsbærer. Dette vil være spesielt nyttig dersom bedriften plikter å fylle ut bilskjema (RF-1125 Bruk av bil 2011) som leveres sammen med skattemeldingen. For mer om hvem som skal levere bilskjema, se Altinn.no. Dersom bedriften har transportmidler med ulik mva behandling, vil det være praktisk å skille mellom fradragsberettigede og ikke fradragsberettigede drivstoffkostnader på kontonivå.

Se også emnene:

  • Varebil klasse 2, lastebil, traktor i virksomheten -> Drift og vedlikehold
  • Kjøp av fartøy, skip, ferger og båter -> Kjøp - driftsutgifter
  • Persontransportvirksomhet -> Drift og vedlikehold av kjøretøy
  • Maskiner til bruk i virksomheten -> Vedlikehold og drift av maskiner

[EN: Fuel, means of transport 1]

Stikkord: 7000, konto 7000, konto 7000 drivstoff transportmiddel 1, diesel, bensin, idrett, kostand, omkostning

7020 Vedlikehold transportmiddel 1

7040 Forsikring transportmiddel 1

7080 Bilkostnader, bruk av privat bil i næring

7090 Annen kostnad transportmiddel 1

7098 Privat bruk av elektronisk kommunikasjon

7099 Privat bruk av næringsbil